Poznań: + 48 61 22 23 997        Warszawa: + 48 22 506 52 42
Sommerrey & Partners Sommerrey & Partners
   Powrót do wszystkich artykułów

Nowe rozporządzenie w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (tzw. Bruksela I bis)

20 grudnia 2012 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych/.

1 października 2013

Dnia 20 grudnia 2012 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane Rozporządzenie Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.U. L 351 z 20.12.2012). Uchyla ono rozporządzenie Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (tzw. Bruksela I), regulujące obecnie tę samą problematykę.

Istotną zmianą, do której od początku prac nad nowym rozporządzeniem konsekwentnie zmierzała Komisja Europejska, jest rezygnacja w nowym rozporządzeniu z procedury exequatur, przewidującej, iż orzeczenie wydane w jednym państwie członkowskim i w tym państwie wykonalne może być wykonywane w innym państwie członkowskim, jeżeli jego wykonalność zostanie stwierdzona na wniosek uprawnionego. Zgodnie z art. 39 nowego rozporządzenia orzeczenie wydane w państwie członkowskim, które jest wykonalne w tym państwie członkowskim, jest wykonalne w innym państwie członkowskim bez potrzeby stwierdzania jego wykonalności.

W celu odróżnienia nowego rozporządzenia od starego, nowe oznacza się jako „Bruksela I bis”.

Nowe rozporządzenie stosuje się od dnia 10 stycznia 2015 r.Może Cię zainteresować również:
Przedawnienie roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej naruszeniem autorskich praw majątkowych
Praca tymczasowa kobiet w ciąży może być „tymczasowo” dłuższa niż zamierzona
Nowelizacja KKS – surowsze kary dla podatników za uchybienia karnoskarbowe

Kontakt z ekspertem
×

Jeśli potrzebujesz wsparcia ekspertów, wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Zobacz wszystkich ekspertów
pl   en