Poznań: + 48 61 22 23 997        Warszawa: + 48 22 506 52 42
Sommerrey & Partners Sommerrey & Partners
   Powrót do wszystkich artykułów

Podatek dla najbogatszych – danina solidarnościowa

Rozliczenie PIT za 2019 rok dla najlepiej zarabiających może stać się bardziej problematyczne niż dotychczas. Konieczność odprowadzenia tzw. daniny solidarnościowej stała się faktem.

27 grudnia 2018

Rozliczenie PIT za 2019 rok dla najlepiej zarabiających może stać się bardziej problematyczne niż dotychczas. Konieczność odprowadzenia tzw. daniny solidarnościowej stała się faktem. Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych wprowadza kolejne zmiany w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, które zobowiążą osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą do zapłaty daniny solidarnościowej w wysokości 4% podstawy obliczenia tej daniny na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (dalej: „Fundusz”).

 

Co stanowi podstawę obliczenia wysokości daniny solidarnościowej?

Podstawę obliczenia daniny solidarnościowej stanowić będzie nadwyżka ponad 1 mln zł sumy następujących dochodów podlegających opodatkowaniu:

Jeżeli suma powyżej wymienionych dochodów przekroczy 1 mln zł, nadwyżka będzie podlegać dodatkowemu opodatkowaniu daniną solidarnościową.

 

Jakich przychodów nie obejmie nowa danina?

Podstawę opodatkowania będzie stanowiła suma przychodów z zeznań podatkowych PIT-36, PIT-36L, PIT-38 i PIT-40A z wyłączeniem kosztów podatkowych i składek na ZUS. Nowa danina nie obejmie również dochodów z: dywidend, odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, odsetek
i dyskonta od papierów wartościowych, z odpłatnego zbycia nieruchomości oraz dochodów zwolnionych z podatku na podstawie międzynarodowych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Dochody te są nie będą brane pod uwagę przy obliczaniu daniny solidarnościowej. Podatkowi, o którym mowa nie podlegają również dochody opodatkowane w formach zryczałtowanych (np. kartą podatkową lub podatkiem ryczałtowym od przychodów ewidencjonowanych). Dodatkowy podatek nie będzie płacony również w przypadku prowadzenia przedsiębiorstwa m.in. w ramach spółek z ograniczoną odpowiedzialnością bądź spółek akcyjnych.

 

Jak, kiedy i gdzie należy złożyć deklarację?

Deklarację o wysokości daniny solidarnościowej, w terminie do dnia 30 kwietnia danego roku kalendarzowego należy złożyć do Urzędu Skarbowego, w którym rozliczany jest podatek dochodowy, czyli do urzędu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika.

Deklaracja o wysokości daniny solidarnościowej musi zawierać dane umożliwiające prawidłową identyfikację osoby fizycznej i urzędu skarbowego, do którego kierowana jest deklaracja, oraz poprawne rozliczenie daniny solidarnościowej. Wzór deklaracji o wysokości daniny solidarnościowej ma zostać udostępniony w formie dokumentu elektronicznego na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Przepisy ustaw nowelizujących będą miały zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r. Deklaracje o wysokości daniny solidarnościowej składane będą po raz pierwszy w 2020 r.

W związku z tym, że obowiązek zapłaty daniny dotknie relatywnie niewielkiej grupy ok. 20 tys. osób,
a cel na jaki wydatkowane będą dodatkowe środki nie budził daleko idących kontrowersji, proces legislacyjny przebiegł sprawnie i bez większego echa. Jednakże wejście w życie nowych regulacji należy utożsamiać z końcem obowiązywania 19-proc. stawki liniowej dla przedsiębiorców, czy 19-proc. stawki liniowej chociażby z tytułu sprzedaży udziałów i akcji. W największym stopniu wprowadzenie nowej daniny odczują przedsiębiorcy, zapłacą bowiem wyższy podatek od dochodów uzyskiwanych sukcesywnie w ramach prowadzonych biznesów bądź sprzedaży tych biznesów.Może Cię zainteresować również:
Dywidenda niepieniężna w SKA podlega opodatkowaniu VAT.
Nieprzyjęcie mandatu karnego – punkty karne, a utrata prawa jazdy
Prostsze reguły dotyczące połączeń i podziałów spółek

Kontakt z ekspertem
×

Jeśli potrzebujesz wsparcia ekspertów, wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Zobacz wszystkich ekspertów
pl   en