Poznań: + 48 61 22 23 997        Warszawa: + 48 22 506 52 42
Sommerrey & Partners Sommerrey & Partners
   Powrót do wszystkich artykułów

Podatkowe skutki zapłaty zaległych składek ZUS

Ministerstwo Finansów w interpretacji ogólnej określiło jakie skutki podatkowe wiążą się z zapłatą zaległych składek. Przez lata budziło to wątpliwości.

6 kwietnia 2023

Ministerstwo Finansów w interpretacji ogólnej określiło jakie skutki podatkowe wiążą się z zapłatą zaległych składek. Przez lata budziło to wątpliwości.

Sprawa dotyczy zapłaty przez pracodawcę zaległych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za pracowników i zleceniobiorców. 

W typowej sytuacji, w której składki płacone są w ustawowych terminach, są one finansowane z podlegającego opodatkowaniu dochodu pracownika (składka zdrowotna) albo współfinansowane przez pracodawcę oraz pracownika z jego opodatkowanego dochodu (składki społeczne). Każdorazowo za zapłatę składek odpowiada pracodawca jako płatnik. Jednak w części finansowanej przez pracownika, pracodawca powinien pobrać odpowiednie kwoty z wynagrodzenia. Płacąc zaległe składki po terminie, pracodawca siłą rzeczy finansuje je z własnych środków, ponieważ wynagrodzenie za okres, za który składki są należne, zostały już zapłacone. Nie ma wówczas  możliwości potrącenia ich.

Organy podatkowe stały na stanowisku, że zapłata zaległych składek ze środków własnych pracodawcy stanowi przychód pracownika. Skoro bowiem pracodawca z własnych środków płaci składki, które powinny być potrącone z wynagrodzenia pracownika, to pracownik uzyskuje przychód z nieodpłatnego świadczenia. A jeżeli pracownik uzyskuje przychód ze stosunku pracy, to pracodawca jako płatnik, tym razem podatku dochodowego, powinien odprowadzić zaliczkę na PIT. Pogląd ten nie był jednak podzielany przez sądy administracyjne.

W wydanej 30 marca 2023 roku interpretacji ogólnej Minister Finansów przyznał, że pracodawca jako płatnik, płacąc po terminie zaległe składki, wykonuje swój obowiązek zapłaty należności publicznoprawnej. Tym samym pracownik nie uzyskuje przychodu ze stosunku pracy, a pracodawca nie ma obowiązku pobrania i wpłacenia zaliczki na PIT. Jednocześnie Minister Finansów potwierdził, że pracodawca nie zaliczy zaległych składek ubezpieczeniowych do kosztów uzyskania przychodu.  

Z treścią interpretacji ogólnej można zapoznać się na stronach dziennika urzędowego Ministerstwa Finansów: https://www.gov.pl/web/finanse/du-mffiprMoże Cię zainteresować również:
Dodatkowe sankcje dla przedsiębiorców za brak wpisu do rejestru przechowawców akt osobowych i pracowniczych
Wyrażenie zgody przez osoby reprezentujące podmiot, likwidatorów i prokurentów na ich powołanie – zmiana ustawy
Zmiany KRS w zakresie zgłaszania sprawozdań finansowych

Kontakt z ekspertem
×

Jeśli potrzebujesz wsparcia ekspertów, wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Zobacz wszystkich ekspertów
pl   en