Poznań: + 48 61 22 23 997        Warszawa: + 48 22 506 52 42
Sommerrey & Partners Sommerrey & Partners
   Powrót do wszystkich artykułów

Postępowanie o zatwierdzenie układu

Postępowanie o zatwierdzenie układu przeznaczone jest dla dłużnika - przedsiębiorcy, który co prawda spełnia ciążące na nim zobowiązania, jednakże ma świadomość, że w najbliższym czasie nie będzie ich w stanie regulować, wobec czego grozić mu będzie stan niewypłacalności.

5 kwietnia 2016

 

Postępowanie o zatwierdzenie układu jest jednym z czterech postępowań restrukturyzacyjnych wprowadzonych ustawą Prawo restrukturyzacyjne, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. Przypomnijmy, że celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego – również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli.

Kto może skorzystać?

Postępowanie o zatwierdzenie układu przeznaczone jest dla dłużnika – przedsiębiorcy, który co prawda spełnia ciążące na nim zobowiązania, jednakże ma świadomość, że w najbliższym czasie nie będzie ich w stanie regulować, wobec czego grozić mu będzie stan niewypłacalności. Nadto, przedmiotowe postępowanie przeznaczone jest dla tych przedsiębiorców, którzy są w stanie porozumieć się z większością swoich wierzycieli.

Postępowanie o zatwierdzenie układu to najprostsze i najmniej sformalizowane wśród postępowań restrukturyzacyjnych. Brak jest tu m.in. procedury ustalania spisu wierzycieli.

W związku z jego odformalizowaniem, postępowanie to może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% ogólnej sumy wierzytelności.

Doradca restrukturyzacyjny

Postępowanie o zatwierdzenie układu umożliwia zawarcie układu w wyniku samodzielnego zbierania głosów wierzycieli przez dłużnika bez udziału sądu, ale przy pomocy doradcy restrukturyzacyjnego, który pełni funkcję nadzorcy układu. Dłużnik zawiera umowę z wybranym przez siebie doradcą restrukturyzacyjnym. Wynagrodzenie doradcy regulowane jest między nim a dłużnikiem, brak tu regulacji ustawowych.

Dzień układowy

Niezwłocznie po rozpoczęciu przez nadzorcę układu pełnienia swojej funkcji, dłużnik dokonuje ustalenia dnia układowego. Dzień układowy przypada nie wcześniej niż trzy miesiące i nie później niż dzień przed dniem złożenia wniosku o zatwierdzenie układu. Według stanu z dnia układowego określa się uprawnienia wierzycieli do głosowania nad układem oraz skutki przyjętego układu. Wierzytelności powstałe po dniu układowym nie są objęte układem.

Po ustaleniu dnia układowego dłużnik zbiera głosy na piśmie, przedstawiając wierzycielom karty do głosowania. Głos wierzyciela zachowuje ważność, o ile wniosek dłużnika o zatwierdzenie układu wpłynął do sądu przed upływem trzech miesięcy od dnia oddania głosu. Nadzorca układu udziela wierzycielowi na jego żądanie informacji o sytuacji majątkowej dłużnika i możliwości wykonania układu w zakresie, który jest potrzebny do podjęcia racjonalnej ekonomicznie decyzji o głosowaniu za albo przeciw układowi.

Przyjęcie układu

Co do zasady, układ jest przyjęty, jeżeli za jego przyjęciem wypowie się większość wierzycieli uprawnionych do głosowania nad układem, mających łącznie co najmniej dwie trzecie sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

Dopiero po stwierdzeniu przyjęcia układu przez nadzorcę układu, postępowanie wkracza na etap sądowy. Dłużnik składa bowiem do sądu wniosek o zatwierdzenie układu wraz z kartami do głosowania oraz sprawozdaniem nadzorcy układu (szczegółowe elementy wniosku określa ustawa). Sąd wydaje postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu w terminie dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku o zatwierdzenie układu.

 Może Cię zainteresować również:
Założenia tarczy 4.0 w kwestiach pracowniczych
5 lat obowiązywania RODO czyli ile już wiemy o ochronie danych osobowych
Podsumowanie pierwszego półrocza obowiązywania RODO

Kontakt z ekspertem
×

Jeśli potrzebujesz wsparcia ekspertów, wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Zobacz wszystkich ekspertów
pl   en