Poznań: + 48 61 22 23 997        Warszawa: + 48 22 506 52 42
Sommerrey & Partners Sommerrey & Partners
   Powrót do wszystkich artykułów

Zarząd sukcesyjny – korzyści i konsekwencje powołania zarządcy sukcesyjnego

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 roku o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej reguluje zasady tymczasowego zarządzania przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy, który we własnym imieniu wykonywał działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz kontynuowania działalności gospodarczej wykonywanej z wykorzystaniem tego przedsiębiorstwa.

7 września 2019

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 roku o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (dalej: „Ustawa o zarządzie sukcesyjnym”) reguluje zasady tymczasowego zarządzania przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy, który we własnym imieniu wykonywał działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz kontynuowania działalności gospodarczej wykonywanej z wykorzystaniem tego przedsiębiorstwa.

Powołanie zarządcy sukcesyjnego

Zarządcę sukcesyjnego może wyznaczyć sam przedsiębiorca albo może zostać on powołany przez osoby uprawnione po śmierci przedsiębiorcy. Zarządcą może być tylko i wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnej.

Do wykonywania zarządu przedsiębiorstwem zmarłego przedsiębiorcy należy powołać zarządcę sukcesyjnego, który będzie odpowiedzialny za prowadzenie przedsiębiorstwa do czasu uregulowania formalności spadkowych. Jednakże zarząd sukcesyjny jest rozwiązaniem tylko tymczasowym, ponieważ zarząd sukcesyjny może trwać do dwóch lat po śmierci przedsiębiorcy (z ważnych powodów sąd może przedłużyć ten okres do lat pięciu).

Zarząd sukcesyjny obejmuje zobowiązanie do prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku oraz umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa
w spadku.

Zgodnie z przepisem art. 9 Ustawy o zarządzie sukcesyjnym, przedsiębiorca może powołać zarządcę sukcesyjnego w ten sposób, że wskaże określoną osobę do pełnienia funkcji zarządcy sukcesyjnego albo zastrzeże, że z chwilą jego śmierci wskazany prokurent stanie się zarządcą sukcesyjnym. Powołanie zarządcy sukcesyjnego przez przedsiębiorcę oraz wyrażenie zgody osoby powołanej na zarządcę sukcesyjnego na pełnienie tej funkcji wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Natomiast zgodnie z przepisem art. 12 ust. 1 ww. ustawy, jeżeli zarząd sukcesyjny nie został ustanowiony z chwilą śmierci przedsiębiorcy, po śmierci przedsiębiorcy (do 2 miesięcy po śmierci) zarządcę sukcesyjnego może powołać:

 

Konsekwencje powołania zarządcy sukcesyjnego

Od chwili ustanowienia zarządu sukcesyjnego, zarządca sukcesyjny wykonuje prawa i obowiązki zmarłego przedsiębiorcy wynikające z wykonywanej przez niego działalności gospodarczej oraz prawa i obowiązki wynikające z prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku.

Instytucja zarządcy sukcesyjnego może zostać wykorzystana również na potrzeby zabezpieczenia interesów spółki cywilnej po śmierci jednego ze wspólników. W przypadku gdy w umowie spółki cywilnej zastrzeżono, że spadkobiercy wspólnika wejdą do spółki cywilnej na jego miejsce i został ustanowiony zarząd sukcesyjny, prawa spadkobierców wspólnika w spółce wykonuje zarządca sukcesyjny. W takim przypadku zarządca sukcesyjny prowadzi sprawy spółki oraz reprezentuje ją na zasadach obowiązujących zmarłego wspólnika od dnia ustanowienia zarządu sukcesyjnego. W razie działu spadku obejmującego przedsiębiorstwo w spadku zarząd sukcesyjny wygasa.

 

Wygaśnięcie zarządu sukcesyjnego

Zarząd sukcesyjny wygasa nie tylko w sytuacji dokonania działu spadku obejmującego przedsiębiorstwo w spadku. Przepis art. 59 ust. 1 Ustawy o zarządzie sukcesyjnym wskazuje zamknięty katalog sytuacji, w których zarząd sukcesyjny ulega wygaśnięciu:

Krótko podsumowując należy wskazać, że ustanowienie zarządcy sukcesyjnego jest idealnym rozwiązaniem, aby zapewnić ciągłość działalności przedsiębiorstwa.

 Może Cię zainteresować również:
5 lat obowiązywania RODO czyli ile już wiemy o ochronie danych osobowych
Nieprzyjęcie mandatu karnego – punkty karne, a utrata prawa jazdy
SPECUSTAWA KORONAWIRUSOWA możliwość udzielenia przerwy w wykonaniu kary pozbawiania wolności

Kontakt z ekspertem
×

Jeśli potrzebujesz wsparcia ekspertów, wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Zobacz wszystkich ekspertów
pl   en