Poznań: + 48 61 22 23 997        Warszawa: + 48 22 506 52 42
Sommerrey & Partners Sommerrey & Partners
   Powrót do wszystkich artykułów

Pracodawcy powinni zweryfikować stopień przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych w strosunkach pracy

GIODO i PIP zawarły porozumienie dotyczące wzajemnej wymiany informacji w przypadku wykrycia naruszeń przepisów w zakresie ochrony danych osobowych.

6 czerwca 2013

Począwszy od 2013 r., jeżeli w czasie prowadzonej przez siebie kontroli zakładu pracy Państwowa Inspekcja Pracy stwierdzi nieprawidłowości w zakresie zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych będzie zawiadamiać o tym fakcie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Z kolei GIODO informować będzie Państwową Inspekcję Pracy o wynikach postępowania w sprawie zgłoszonych nieprawidłowości.

Powyższe jest wynikiem porozumienia zawartego w dniu 14 grudnia 2012 r. pomiędzy Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych oraz Państwową Inspekcją Pracy.

W związku ze zwiększonym prawdopodobieństwem kontroli pracodawcy powinni przeprowadzić wewnętrzny audyt istniejącego w należących do nich zakładach pracy stanu przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych w stosunkach pracy. Obowiązujące przepisy nakładają w tym zakresie na pracodawców szereg obowiązków, które nie wynikają wyłącznie z samej ustawy o ochronie danych osobowych, lecz także z innych aktów prawnych, w tym w szczególności z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r., Nr 100, poz. 1024). Rozporządzenie to m.in. rodzaje i zawartość obowiązkowych dokumentów dotyczących przetwarzania danych osobowych, a także wymagania w zakresie odnotowywania udostępniania danych osobowych i bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

Dodatkowo, w ramach realizacji podpisanego porozumienia, GIODO zawiadamiać będzie Państwową Inspekcję Pracy o naruszeniach przepisów prawa pracy stwierdzonych w czasie prowadzonych przez siebie kontroli. Oznacza to, że obecnie Państwowa Inspekcja Pracy nie będzie jedynym podmiotem kontrolującym, uprawnionym do weryfikacji przestrzegania przez pracodawców przepisów z zakresu prawa pracy.Może Cię zainteresować również:
Czy pracodawca może skontrolować sposób wykorzystywania przez pracownika zwolnienia lekarskiego?
Wyższe składki do ZUS dla menedżerów na kontraktach
Zmiany w RODO – O dalszej implementacji słów kilka…

Kontakt z ekspertem
×

Jeśli potrzebujesz wsparcia ekspertów, wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Zobacz wszystkich ekspertów
pl   en