Poznań: + 48 61 22 23 997        Warszawa: + 48 22 506 52 42
Sommerrey & Partners Sommerrey & Partners
   Powrót do wszystkich artykułów

Wyrok TSUE jednoznacznie korzystny dla kredytobiorców

3 października 2019 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: „TSUE”) wydał długo wyczekiwany wyrok w polskiej sprawie frankowej (sygn. akt: C-260/18). TSUE uznał, że sądy powszechne badając sprawy frankowe w pierwszej kolejności powinny zbadać abuzywność postanowień dotyczących indeksacji, a następnie w oparciu o porządek krajowy stwierdzać czy umowa wiąże strony dalej po wyeliminowaniu postanowień niedozwolonych czy też powinna zostać unieważniona w całości.  Dodatkowo, wskazał że w toku procesu to konsument decyduje, czy nieważność umowy jest dla niego korzystna i czy korzysta z ochrony w tym zakresie.

27 listopada 2019

Wyrok TSUE jednoznacznie korzystny dla kredytobiorców

3 października 2019 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: „TSUE”) wydał długo wyczekiwany wyrok w polskiej sprawie frankowej (sygn. akt: C-260/18). TSUE uznał, że sądy powszechne badając sprawy frankowe w pierwszej kolejności powinny zbadać abuzywność postanowień dotyczących indeksacji, a następnie w oparciu o porządek krajowy stwierdzać czy umowa wiąże strony dalej po wyeliminowaniu postanowień niedozwolonych czy też powinna zostać unieważniona w całości.  Dodatkowo, wskazał że w toku procesu to konsument decyduje, czy nieważność umowy jest dla niego korzystna i czy korzysta z ochrony w tym zakresie.

 

Wadliwość umowy kredytowej

TSUE wskazał, że umowa kredytowa zawarta z konsumentem, która posiada klauzule abuzywne, jest wadliwa, a postanowienia abuzywne powinny zostać usunięte z umowy. W opinii Trybunału, artykuł 6 ust. 1 dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 roku w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich, który głosi, że Państwa Członkowskie stanowią, że na mocy prawa krajowego nieuczciwe warunki w umowach zawieranych przez sprzedawców lub dostawców z konsumentami nie będą wiążące dla konsumenta, a umowa w pozostałej części będzie nadal obowiązywała strony, jeżeli jest to możliwe po wyłączeniu z niej nieuczciwych warunków, nie stoi na przeszkodzie temu, aby sąd krajowy, po stwierdzeniu nieuczciwego charakteru niektórych warunków umowy kredytu indeksowanego do waluty obcej i oprocentowanego według stopy procentowej bezpośrednio powiązanej ze stopą międzybankową danej waluty, przyjął, zgodnie z prawem krajowym, że ta umowa nie może nadal obowiązywać bez takich warunków z tego powodu, że ich usunięcie spowodowałoby zmianę charakteru głównego przedmiotu umowy.

Wskazał wprost, że przywołany powyżej przepis art. 6 ust. 1 dyrektywy 93/13 stoi na przeszkodzie wypełnieniu luk w umowie, spowodowanych usunięciem z niej nieuczciwych warunków, które się w niej znajdowały, wyłącznie na podstawie przepisów krajowych o charakterze ogólnym, przewidujących, że skutki wyrażone w treści czynności prawnej są uzupełniane w szczególności przez skutki wynikające z zasad słuszności lub ustalonych zwyczajów, które nie stanowią przepisów dyspozytywnych lub przepisów mających zastosowanie, w przypadku gdy strony umowy wyrażą na to zgodę.

 

Decyzja należy do konsumenta

Trybunał stwierdził również, że to konsument, a nie sąd krajowy, ocenia co jest dla niego obiektywnie korzystne. W orzeczeniu TSUE wskazał, że jeżeli sąd krajowy stwierdzi nieuczciwy charakter warunku umownego, to jest on zobowiązany do odstąpienia od jego stosowania, a wyjątek od tego zobowiązania jest przewidziany tylko wtedy, gdy konsument, po otrzymaniu informacji od tego sądu, nie zamierza powoływać się na nieuczciwy i niewiążący charakter warunku, wyrażając w ten sposób dobrowolną
i świadomą zgodę na przedmiotowy warunek.

 

Sprawy sądowe

Frankowiczów jest w Polsce ok. 470 tys., a suma ich kredytów opiewa na ok. 125 mld zł. W okresie od 1 stycznia do 27 grudnia 2018 roku do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynęło 2549 spraw frankowiczów. Obecnie liczbę osób walczących w podobnych sprawach w sądach szacuje się na ok. 8–10 tys. Kredytobiorca musi sobie zdawać sprawę, że każda z wytoczonych spraw przeciwko bankowi rozpatrywana jest indywidualnie, a rozstrzygnięcie sprawy nie jest z góry przesądzone.

Konsekwencje

Pojawiły się głosy, że wyrok TSUE będzie „zawałem” w sektorze bankowym, co w konsekwencji miałoby doprowadzić do pełnowymiarowego kryzysu polskiej gospodarki. Jednakże warto zwrócić uwagę na to, że orzeczenie TSUE nie spowoduje automatycznych i nagłych decyzji po stronie krajowych banków czy sądów. Z pewnością spowoduje zwiększoną falę pozwów cywilnych ze strony klientów i ewentualnie zwiększony odsetek wyroków polskich sądów orzekających na korzyść klientów, jednak proces ten będzie rozciągnięty w czasie.Może Cię zainteresować również:
Problematyka charakteru prawnego umowy darowizny nieruchomości ukrytej pod pozorną umową sprzedaży tej nieruchomości
Nie chwila faktycznego uznania wpłaty ceny na rachunek depozytowy sądu ma znaczenie, ale terminowe złożenie zlecenia przelewu tej ceny.
Przekształcenie spółdzielni pracy w spółkę handlową możliwe od 1 lipca 2011 r.

Kontakt z ekspertem
×

Jeśli potrzebujesz wsparcia ekspertów, wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Zobacz wszystkich ekspertów
pl   en