Poznań: + 48 61 22 23 997        Warszawa: + 48 22 506 52 42
Sommerrey & Partners Sommerrey & Partners
   Powrót do wszystkich artykułów

Układ ratalny – ZUS idzie przedsiębiorcom na rękę

Przedsiębiorcy mający zaległości z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne mogą skorzystać z możliwości rozłożenia na raty swojego zadłużenia. W tym celu muszą złożyć wniosek i odpowiednio go uzasadnić.

10 lutego 2016

Przedsiębiorcy mający zaległości z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne mogą skorzystać z możliwości rozłożenia na raty swojego zadłużenia. W tym celu muszą złożyć wniosek i odpowiednio go uzasadnić. Wniosek należy kierować do oddziału ZUS, właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy.

Czym jest układ ratalny?

Układ ratalny to de facto umowa cywilnoprawna, którą przedsiębiorca podpisuje z przedstawicielem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Prawidłowo sporządzona umowa określa m.in. składki, które są objęte układem, sposób spłaty zadłużenia – wskazanie terminu płatności rat, ich liczbę oraz wysokość.

Niewątpliwymi zaletami złożenia wniosku o rozłożenie na raty jest zawieszenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przeciwko dłużnikowi. Ponadto, od dnia następnego po dniu, w którym został złożony wniosek, ZUS zaprzestaje naliczania odsetek. Niemniej, przedsiębiorca jest obowiązany do uiszczenia opłaty prolongacyjnej, która stanowi 50% stawki odsetek za zwłokę obliczona na dzień zawarcia umowy o układ ratalny.

Jak złożyć wniosek o układ ratalny?

Wniosek można złożyć:

Wniosek o rozłożenie na raty należy uzasadnić poprzez wskazanie powodów zaprzestania opłacania składek
z jednoczesnym przedstawieniem informacji, które wskazują, że przedsiębiorca nie ma możliwości jego jednorazowego uregulowania.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą opłacającym składki tylko na własne ubezpieczenie…

Układ ratalny może obejmować składki z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, z wyjątkiem składek na ubezpieczenie chorobowe.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą opłacającym składki za zatrudnionych pracowników…

Układem ratalnym mogą zostać objęte wszystkie należności z tytułu składek na ubezpieczenie również te, które finansują z własnych środków ubezpieczeni (pracownicy).

Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż zarówno przedsiębiorca opłacający składki tylko na własne ubezpieczenie, jak i opłacający składki za zatrudnionych pracowników, może wnioskować o objęcie układem zadłużenia z tytułu kosztów egzekucyjnych. W przeciwnym wypadku wraz ze złożeniem wniosku należy uiścić całość zaległości z tego tytułu.

Należy pamiętać, że każdy wniosek przedsiębiorcy jest indywidulanie rozpatrywany przez ZUS, który może podjąć decyzję odmowną. ZUS wyda taką decyzję w sytuacji, gdy ze znanych mu okoliczności wynika, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo niewykonania przez dłużnika układu, a ponadto, przedsiębiorca nie opłaca bieżących, należnych pod dniu złożenia wniosku składek, albo mimo uprzednio wyrażonej zgody na układ ratalny nie dotrzymuje warunków zawartej umowy.

Wówczas, przedsiębiorca musi liczyć się z decyzją nieuwzględniającą jego wniosku.

Jeśli ZUS uwzględni wniosek przedsiębiorcy…

Umowa zawarta z ZUS-em obowiązuje tak długo, jak długo dłużnik respektuje jej postanowienia. Gdy przedsiębiorca nie wywiąże się z obowiązków z niej wynikających, wówczas ulega ona rozwiązaniu. Aby zapobiec negatywnym konsekwencjom, jakie wiążą się z zerwaniem układu, warto zawczasu, gdy sytuacja finansowa dłużnika ulega pogorszeniu, wystąpić do ZUS-u z wnioskiem o zmianę warunków układu, np. poprzez zmianę terminu płatności rat lub i wysokości.

Jeśli  ZUS odmówi przedsiębiorcy objęcia układem…

Wówczas przedsiębiorca ma możliwość wystąpienia do ZUS-u z odwołaniem. Gdy odpowiedni organ ZUS uzna odwołanie za zasadne, wniosek przedsiębiorcy może zostać ponownie rozpatrzony.

 Może Cię zainteresować również:
Pracownicze plany kapitałowe – nowe wyzwanie dla pracodawców już od lipca!
Umowa z członkiem zarządu spółki
Projekt zmiany ustawowej zwalniający przedsiębiorców z obowiązku przechowywania Monitora Sądowego i Gospodarczego

Kontakt z ekspertem
×

Jeśli potrzebujesz wsparcia ekspertów, wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Zobacz wszystkich ekspertów
pl   en