Poznań: + 48 61 22 23 997        Warszawa: + 48 22 506 52 42
Sommerrey & Partners Sommerrey & Partners
   Powrót do wszystkich artykułów

Zmiany w odliczaniu opłat leasingowych

Ministerstwo Finansów poinformowało o projektowanych zmianach ustaw o podatku dochodowym w zakresie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z samochodami osobowymi wykorzystywanymi do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym również samochodów osobowych wykorzystywanych w takiej działalności na podstawie umów leasingu.

22 sierpnia 2018

Już niedługo nie odliczysz pełnej opłaty leasingowej od uzyskiwanego przychodu…

Ministerstwo Finansów poinformowało o projektowanych zmianach ustaw o podatku dochodowym w zakresie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z samochodami osobowymi wykorzystywanymi do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym również samochodów osobowych wykorzystywanych w takiej działalności na podstawie umów leasingu.

 

Zrównanie limitu odpisów amortyzacyjnych samochodów osobowych z kosztami ich leasingu operacyjnego

Jak wynika z odpowiedzi Piotra Walczaka – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów, na interpelację poselską nr 23527, „planowane zmiany przewidują między innymi wprowadzenie ograniczenia w zaliczaniu opłat z tytułu umów leasingu operacyjnego, najmu i dzierżawy do kosztów podatkowych. Ograniczenie to ustalone zostanie proporcją wartości leasingowanego (najmowanego) samochodu do kwoty 150.000 zł”. Należy zwrócić uwagę, że opłaty leasingowe dotychczas takiemu limitowi nie podlegały (do kosztów podatkowych można zaliczyć całość takich opłat). Przewiduje się, że po zmianach od przychodu będzie można odliczyć opłaty leasingowe do łącznej wysokości 150.000 zł (w przypadku aut wykorzystywanych wyłącznie służbowo) lub do 75.000 zł (w odniesieniu do aut wykorzystywanych na cele mieszane).

Resort finansów zamierza również podwyższyć limit wartości samochodu osobowego, do którego odpisy amortyzacyjne (odpisy z tytułu zużycia samochodu osobowego) są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów z 20 tys. euro do 150 tys. złotych. Takiemu samemu podwyższeniu ulegnie również limit wartości samochodu przyjęty dla celów obliczenia składki z tytułu ubezpieczenia samochodu osobowego, jaka może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów. Projektowane rozwiązanie mogłoby zostać uznane za korzystne, jednakże w obliczu kolejnych zmian opisanych poniżej, korzyści te stracą zapewne na znaczeniu.

 

Koszty nabycia i używania służbowych samochodów osobowych w PIT/CIT zrównane z zasadami na gruncie VAT

Jak wskazuje Minister Walczak w przywołanej powyżej odpowiedzi na interpelację, „projekt ustawy przewiduje również zmianę zasad rozliczania kosztów używania samochodów osobowych wykorzystywanych zarówno dla celów działalności gospodarczej, jak i dla innych celów (niezwiązanych z prowadzoną działalnością). W projekcie zakłada się wprowadzenie regulacji, zgodnie z którą wszelkie wydatki związane z korzystaniem z samochodu osobowego służącego podatnikowi także do innych celów niż działalność gospodarcza podlegać będą zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w wysokości 75% tych wydatków. Możliwość zaliczenia do kosztów 100% takich wydatków dotyczyć będzie tylko wykorzystywania samochodu osobowego wyłącznie w prowadzonej działalności gospodarczej, przy czym podatnik będzie musiał prowadzić ewidencję potwierdzającą wykorzystywanie samochodu osobowego wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika (wykorzystywana będzie w tym zakresie ewidencja stosowana dla celów VAT).” Chodzi więc o zrównanie zasad obowiązujących w podatku dochodowym (CIT / PIT) w zakresie kosztów używania służbowych samochodów osobowych z zasadami na gruncie VAT.

Dotychczas na gruncie podatku dochodowego, w przypadku samochodu osobowego, będącego przedmiotem leasingu operacyjnego, który jest użytkowany nie tylko do celów służbowych, ale także prywatnych podatnika, nie stosowało się wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów kosztów używania takiego samochodu na cele prywatne – na gruncie CIT/PIT podatnik co do zasady nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Jak wynika z przywołanej odpowiedzi na interpelację poselską, także w zakresie rozpoznania kosztów uzyskania przychodu w oparciu o ustawy o podatku dochodowym, podatnik będzie musiał prowadzić specjalną ewidencję by móc odliczyć 100 % kosztów.

Nowe zasady mogą zacząć obowiązywać już od 2019, czyli za kilka miesięcy. Resort finansów nie przedstawił jednak oficjalnego projektu opisanej nowelizacji, w szczególności przepisów przejściowych. Nie wiadomo więc, czy ograniczenia w zakresie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów opłat leasingowych znajdą zastosowanie tylko do samochodów wziętych w leasing po wejściu w życie nowelizacji, czy także do umów zawartych przed tym dniem. Zawarcie już teraz nowej umowy leasingu może więc okazać się niewystarczające. Warto jednak już dziś zainteresować się rozwiązaniami, które pozwolą zminimalizować negatywne skutki planowanych zmian. Jednym z nich jest powierzenie prowadzenia ewidencji zewnętrznemu podmiotowi. W tym celu najlepiej skontaktować się z profesjonalnym pełnomocnikiem, który przybliży te rozwiązania i zaproponuje najodpowiedniejsze.

Na temat optymalizacji podatkowej kosztów zakupu samochodu pisaliśmy już wcześniej TUTAJ.

Przy okazji zmian planowanych przez resort finansów warto odświeżyć sobie to zagadnienie. W obliczu zbliżającej się nowelizacji zagadnienie to może jeszcze bardziej zyskać na aktualności.

 Może Cię zainteresować również:
Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich
Podatkowe skutki zapłaty zaległych składek ZUS
Dziedziczenie udziałów po współmałżonku jednego ze wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Kontakt z ekspertem
×

Jeśli potrzebujesz wsparcia ekspertów, wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Zobacz wszystkich ekspertów
pl   en