Poznań: + 48 61 22 23 997        Warszawa: + 48 22 506 52 42
Sommerrey & Partners Sommerrey & Partners
   Powrót do wszystkich artykułów

Bezskuteczność egzekucji przeciwko spółce a odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki

Zgodnie z przepisem art. 299 § 1 k.s.h. jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania.

3 listopada 2012

Zgodnie z przepisem art. 299 § 1 k.s.h. jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. Innymi słowy, wykazanie przez wierzyciela spółki z o.o. stanu bezskuteczności egzekucji wobec dłużnika skutkuje powstaniem stanu odpowiedzialności solidarnej członków zarządu tej spółki za jej zobowiązania.

W praktyce, w momencie, kiedy spółka (dłużnik) nie posiada wystarczającego majątku na zaspokojenie wierzycieli, wierzyciele próbują dochodzić wierzytelności od członków zarządu spółki z o. o. Często przy tym zdarza się, że wierzyciele próbują wykorzystać przepis art. 299 k.s.h. jako podstawę do dochodzenia wierzytelności od członków zarządu także wówczas, gdy niemożność zaspokojenia wierzytelności zachodzi wskutek zaniedbań samych wierzycieli.

W orzecznictwie Sądu Najwyższego (tak m.in. wyroki: z dnia 19 grudnia 2007 r., V CSK 315/07, z dnia 10 kwietnia 2008 r., IV CSK 15/08, oraz z dnia 12 października 2011 r., II CSK 95/11) konsekwentnie wskazuje się, że członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie odpowiada na podstawie art. 299 k.s.h. w sytuacji, w której wierzyciel nie uzyskał zaspokojenia ze względu na niepodjęcie w stosownym czasie egzekucji przeciwko spółce, choć egzekucja była możliwa. Podkreśla się, że bezskuteczność egzekucji musi być oceniana z uwzględnieniem zachowania wierzyciela, czy wyczerpał przysługujące mu środki, aby zaspokoić się z istniejącego majątku spółki. Zaniedbania wierzyciela w uzyskaniu zaspokojenia z majątku spółki mogą zatem wyłączyć odpowiedzialność członka zarządu. To na wierzycielu ciąży obowiązek wykazania, że podjął on wszelkie możliwe starania celem skutecznego przeprowadzenia egzekucji.

Uwzględniając okoliczność, że to właśnie wierzyciel ma wpływ na sposób i zakres prowadzenia egzekucji, nie ma uzasadnienia pogląd o istnieniu odpowiedzialności członka zarządu w każdym wypadku, w którym ostatecznie egzekucja z majątku spółki okazała się bezskuteczna.
Może Cię zainteresować również:
Nienależnie pobrany przez pracownika zasiłek chorobowy – zwrot do ZUS
Zmiany w upadłości osób fizycznych w 2020r.
Forma rozwiązania umowy o pracę w czasach epidemii COVID-19

Kontakt z ekspertem
×

Jeśli potrzebujesz wsparcia ekspertów, wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Zobacz wszystkich ekspertów
pl   en