Poznań: + 48 61 22 23 997        Warszawa: + 48 22 506 52 42
Sommerrey & Partners Sommerrey & Partners
   Powrót do wszystkich artykułów

Elektronizacja KRS już od 1 lipca 2021

Tylko do 30 czerwca 2021 r. wnioski w postępowaniu rejestrowym w rejestrze przedsiębiorców KRS można składać w formie papierowej. Od 1 lipca 2021 r., co do zasady, akta rejestrowe będą prowadzone wyłącznie elektronicznie.

28 czerwca 2021

Już od 1 lipca wnioski do rejestru przedsiębiorców KRS tylko w formie elektronicznej.

Tylko do 30 czerwca 2021 r. wnioski  w postępowaniu rejestrowym w rejestrze przedsiębiorców KRS można składać w formie papierowej. Od 1 lipca 2021 r., co do zasady, akta rejestrowe będą prowadzone wyłącznie elektronicznie. Oznacza to m.in., że wszystkie uchwały podjęte w czerwcu, w formie papierowej (np. w formie aktu notarialnego), a które nie zostaną złożone w tradycyjny sposób do dnia 30 czerwca, po dniu 1 lipca muszą zostać złożone przez system teleinformatyczny.

Od tej zasady elektronizacji postępowania rejestrowego są jednak pewne wyjątki, m.in. rejestr stowarzyszeń nadal będzie prowadzony w formie papierowej. W tym przypadku wnioskodawcy będą mogli wybrać sposób składania wniosków: albo tradycyjnie (w formie papierowej), albo poprzez system teleinformatyczny (wtedy akta będą w sądzie drukowane). W jaki sposób wnioski dotyczące postępowania rejestrowego powinny składać podmioty wpisane zarówno do rejestru przedsiębiorców, jak i rejestru stowarzyszeń? To pytanie nadal pozostaje bez odpowiedzi.

Elektronizacja ma w założeniu ułatwić i usprawnić postępowanie rejestrowe.

W uzasadnieniu do nowelizacji ustawy o KRS wyjaśniono, że złożenie wniosku drogą elektroniczną będzie łatwiejsze niż wypełnienie poszczególnych formularzy papierowych. Przykładowo, system nie będzie pozwalał na pozostawienie jako pustych tych pól, których wypełnienie będzie obligatoryjne, a przy tym – ma zawierać wiele podpowiedzi, co pozwoli na uniknięcie błędów przy wypełnianiu formularzy. 

Elektronizacja postępowania nakłada jednak także nowe obowiązki na przedsiębiorców – osoby reprezentujące podmioty wpisane do rejestru będą musiały posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny albo profil zaufany ePUAP. Zarówno wnioski jak i załączniki będą musiały być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Dokumenty sporządzone w oryginale w postaci papierowej będą musiały zostać złożone w systemie teleinformatycznym w postaci odpisów elektronicznie poświadczonych przez notariusza albo występującego w sprawie pełnomocnika, będącego adwokatem lub radcą prawnym, albo elektronicznych kopii dokumentów (tj. skanów). W tym drugim przypadku konieczne będzie jednak przesłanie oryginałów dokumentów albo ich odpisów/wyciągów poświadczonych urzędowo do sądu rejestrowego w terminie trzech dni od daty złożenia wniosku w systemie teleinformatycznym.

Innym istotnym obowiązkiem będzie także posiadanie elektronicznego adresu do doręczeń. Adres ten będzie wpisywany do rejestru podobnie jak numer NIP czy REGON – jako dane identyfikujące podmiot i będzie automatycznie pobierany z bazy adresów elektronicznych. Posiadanie elektronicznego adres do doręczeń będzie obowiązkowe dopiero od lipca 2022 r. Do tego czasu – korespondencja w sprawie postępowania rejestrowego będzie wysyłana na adres, z którego został złożony wniosek.

Elektronizacja KRS może znacząco usprawnić postępowanie rejestrowe oraz – dzięki udostępnieniu akt rejestrowych w systemie teleinformatycznym – zwiększyć pewność obrotu gospodarczego. Jednak pozytywne efekty nowelizacji w dużym stopniu zależą od jakości wdrożonego systemu, który powinien być przystępny i zrozumiały zarówno dla orzekających sędziów, jak i składających wnioski przedsiębiorców. Możemy mieć tylko nadzieję, iż będzie funkcjonował on lepiej niż system s24, który miał przyspieszyć postępowanie rejestrowe, a w chwili obecnej rozpoznanie wniosków złożonych w systemie s24 w niektórych sądach zajmuje dłużej niż rozpoznanie wniosków złożonych drogą tradycyjną. Może Cię zainteresować również:
Zawezwanie do próby ugodowej a przedawnienie
Umowa rezerwacyjna
Problematyka wpisu hipoteki umownej zwykłej w świetle ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw.

Kontakt z ekspertem
×

Jeśli potrzebujesz wsparcia ekspertów, wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Zobacz wszystkich ekspertów
pl   en