Poznań: + 48 61 22 23 997        Warszawa: + 48 22 506 52 42
Sommerrey & Partners Sommerrey & Partners
   Powrót do wszystkich artykułów

Konsekwencje braku dokumentacji cen transferowych

Pisaliśmy już o problematyce kontroli podatkowych oraz ogólnych informacjach na temat cen transferowych. Tym razem przybliżamy bardzo istotny element, jakim są sankcje grożące przedsiębiorcom w przypadku braku dokumentacji cen transferowych.

8 marca 2016

Pisaliśmy już o problematyce kontroli podatkowych oraz ogólnych informacjach na temat cen transferowych. Tym razem przybliżamy bardzo istotny element, jakim są sankcje grożące przedsiębiorcom w przypadku braku dokumentacji cen transferowych. W kontekście wzmożonych kontroli, planowanych w tym roku przez Ministerstwo Finansów, warto znać konsekwencje stwierdzenia braku stosownej dokumentacji.

Rodzaje sankcji

Podatnik, który nie spełni obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych, narażony jest na szereg konsekwencji – podatkowych, karno-skarbowych i karnych. Ponieść je może nie tylko dany podmiot gospodarczy (np. spółka), ale także osoby prowadzące jego sprawy gospodarcze, w szczególności finansowe. W dalszej części artykułu przybliżymy poszczególne sankcje, określone w przepisach prawa.

Sankcje podatkowe

Jeżeli organ skarbowy zakwestionuje przedstawioną przez podatnika dokumentację cen transferowych i uzna daną transakcję za przeprowadzoną wbrew warunkom rynkowym, stawka opodatkowania różnicy pomiędzy dochodem zadeklarowanym przez podatnika a określonym przez organy podatkowe wynosi 19%.

Natomiast w przypadku braku tej dokumentacji – stawka opodatkowania wyżej wskazanej różnicy nie wynosi już 19, a 50%.

Zarówno w pierwszym, jak i drugim przypadku podatnik będzie także zobowiązany do zapłaty odsetek od zaległości podatkowych.

Sankcje karno-skarbowe

Brak przedłożenia dokumentacji podatkowej w terminie 7 dni od dnia doręczenia żądania organu podatkowego, za nierzetelne przygotowanie dokumentacji cen transferowych, za złożenie nieprawdziwej informacji podatkowej skutkuje sankcją w postaci grzywny od 120 do 720 stawek dziennych jak również karę pozbawienia wolności.

Stawka dzienna nie może być niższa od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia (obowiązującego w dniu popełnienia czynu), ani też przekraczać jej czterystukrotności. Minimalne wynagrodzenie w 2016 roku zostało ustalone na poziomie 1.850,00 zł, zatem wysokość stawki dziennej wahać się będzie między 61,67 zł a 24.668,00 zł. Łatwo zatem wyliczyć, że grzywny za brak spełnienia obowiązków związanych z dokumentacją podatkową mogą wynosić od 7.400,00 zł do 17.760.960,00 zł.

Sankcje karne

Popełnienie określonego w art. 54 kodeksu karnego skarbowego przestępstwa skarbowego przeciwko obowiązkom podatkowym grozi kara pieniężna w wysokości od 1 do 8%  przychodu osiągniętego przez podmiot w roku poprzedzającym wydanie orzeczenia. W przypadku przychodu niższego niż 1.000.000 zł, procent obliczany jest od wydatków poniesionych w roku poprzedzającym wydanie orzeczenia przez sąd.

Osoby prowadzące sprawy gospodarcze

Trzeba także pamiętać, że przepisy kodeksu karnego skarbowego przewidują także, iż za przestępstwa lub wykroczenia skarbowe odpowiada także – jak sprawca – osoba, która zajmuje się sprawami gospodarczymi, w szczególności finansowymi, danego podmiotu. Jest to dość szeroki krąg osób, którym organ podatkowy może postawić zarzuty, mieści się w nim m.in. członkowie zarządu, dyrektorzy finansowi, czy główni księgowi.

Warto przygotować dokumentację cen transferowych

Jak widać, warto sporządzić dokumentację cen transferowych – nawet gdyby miała ona zostać zakwestionowana przez organ podatkowy, gdyż wyłącza to odpowiedzialność karno-skarbową. Najlepszym rozwiązaniem jest bieżące przygotowywanie dokumentacji cen transferowych, które zminimalizują ryzyko powstania odpowiedzialności prawnej.

 

Kancelaria S&P niejednokrotnie przygotowywała dokumentacje cen  transferowych dla swoich Klientów, co pozwoliło im na uniknięcie negatywnych skutków jej braku.

W tej kwestii najlepiej kontaktować się z Pauliną Sommerrey albo Hubertem Sommerrey.

   Może Cię zainteresować również:
Problematyka wpisu hipoteki umownej zwykłej w świetle ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw.
Czy od postanowienia sądu wydanego w przedmiocie skargi na przewlekłość postępowania przysługuje zażalenie?
Spółka jawna i komandytowa zakładane przez Internet

Kontakt z ekspertem
×

Jeśli potrzebujesz wsparcia ekspertów, wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Zobacz wszystkich ekspertów
pl   en