Poznań: + 48 61 22 23 997        Warszawa: + 48 22 506 52 42
Sommerrey & Partners Sommerrey & Partners
   Powrót do wszystkich artykułów

Nowe obowiązki agencji pracy tymczasowej od 1 czerwca 2017 r.

1 czerwca 2017 r. wchodzi w życie nowelizacja Ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz innych ustaw. Wprowadzone zmiany mają na celu podniesienie standardów pracy tymczasowej, warunków zatrudnienia pracowników tymczasowych i bezpieczeństwa prawnego pracodawców użytkowników korzystających z usług agencji pracy tymczasowej.

30 maja 2017

W dniu 1 czerwca 2017 r. wchodzi w życie obszerna nowelizacja Ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz innych ustaw, w tym Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy nowelizującej, wprowadzone zmiany mają na celu „podniesienie standardów pracy tymczasowej, warunków zatrudnienia pracowników tymczasowych i bezpieczeństwa prawnego pracodawców użytkowników korzystających z usług agencji pracy tymczasowej”. Aby osiągnąć wspomniany cel, ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r. nałożono na agencje pracy tymczasowej nowe obowiązki, które z pewnością wpłyną na dotychczasową organizację pracy agencji oraz wymuszą na agencjach dostosowanie w trybie pilnym swojej infrastruktury i istniejących umów do nowych wymogów formalnych.

LIMITY CZASOWE PRACY TYMCZASOWEJ

Oprócz regulacji opisanej powyżej, kolejną istotną zmianą w zasadach zatrudniania pracowników tymczasowych jest limitowanie okresu skierowania pracownika do pracy do jednego pracodawcy użytkownika na podstawie umowy o pracę lub umowy prawa cywilnego. W wyniku zmiany jednoznacznie przesądzono, że agencja pracy tymczasowej może skierować pracownika tymczasowego do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz jednego pracodawcy użytkownika przez okres nieprzekraczający łącznie 18 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy. Z kolei pracodawca użytkownik może korzystać z pracy tego samego pracownika tymczasowego również przez okres nieprzekraczający łącznie 18 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy. Zatem pracodawca użytkownik, niezależnie od tego, czy pracownik tymczasowy jest kierowany do wykonywania pracy tymczasowej z jednej czy też z kilku agencji pracy tymczasowej, nie będzie mógł korzystać z pracy tego samego pracownika tymczasowego ponad limity wykonywania pracy tymczasowej wskazane powyżej.

Analogiczne limity wykonywania pracy tymczasowej (18 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy) dotyczą także wykonywania pracy tymczasowej na podstawie umów prawa cywilnego, jak również w przypadku łączenia zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz umowy prawa cywilnego.

Po przekroczeniu wskazanych limitów, kolejne skierowanie pracownika do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz tego samego pracodawcy użytkownika może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 36 miesięcy. Co istotne, skierowanie przez agencję pracy tymczasowej pracownika do pracy z naruszeniem wprowadzonych limitów okresu zatrudnienia, zagrożone jest karą grzywny od 1.000 do 30.000 zł.

ŚWIADECTWO PRACY I ZAŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE OKRES WYKONYWANIA PRACY TYMCZASOWEJ

W celu umożliwienia agencji pracy tymczasowej ustalenia okresów skierowania osoby do pracy u danego pracodawcy użytkownika, ustawodawca nałożył na agencje pracy tymczasowej oraz osoby ubiegające się o pracę tymczasową dodatkowe obowiązki.

W art. 18a ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych dodany został ust. 1a, który nakłada na agencję obowiązek podawania w świadectwie pracy, poza dotychczasowymi danymi, informacji dotyczących każdego pracodawcy użytkownika, na rzecz którego dany pracownik tymczasowy wykonywał pracę tymczasową na podstawie umowy o pracę oraz okresów wykonywania takiej pracy.

W art. 25a ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych nałożono na agencje pracy tymczasowej obowiązek wydawania osobom skierowanym do pracy tymczasowej na podstawie umowy prawa cywilnego zaświadczenia potwierdzającego okres wykonywania pracy tymczasowej na rzecz danego pracodawcy użytkownika.

Zgodnie z dodanym art. 11b Ustawy o pracownikach tymczasowych, osoba, której ma być powierzone wykonywanie pracy tymczasowej na podstawie umowy o pracę albo umowy prawa cywilnego, zobowiązana jest do przedłożenia agencji pracy tymczasowej świadectwa pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy wykonywania pracy tymczasowej na rzecz danego pracodawcy użytkownika na podstawie umowy o pracę oraz do złożenia pisemnego oświadczenia lub przedłożenia zaświadczenia potwierdzającego okresy wykonywania pracy tymczasowej na rzecz danego pracodawcy użytkownika na podstawie umowy prawa cywilnego, z okresu 36 miesięcy poprzedzających przewidywany termin rozpoczęcia wykonywania pracy tymczasowej u danego pracodawcy użytkownika.

Mając na uwadze, że to na agencji pracy tymczasowej, jako pracodawcy, spoczywa obowiązek ustalenia łącznego okresu pracy dotychczas wykonywanej przez osobę, której ma być powierzone wykonywanie pracy tymczasowej (art. 11a Ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych), w umowach z pracownikami warto zagwarantować sobie, że składane przez nich dokumenty i oświadczenia są kompletne i zgodne z prawdą. Odpowiedzialność za naruszenie limitów okresu skierowania pracownika do pracy do danego pracodawcy użytkownika ponosi bowiem agencja, a nie pracownik tymczasowy.

OBOWIĄZKI AGENCJI WZGLĘDEM PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH BĘDĄCYCH CUDZOZIEMCAMI

W ostatnim czasie coraz bardziej popularne staje się zatrudnianie przez polskie firmy pracowników będących cudzoziemcami. Kwestia zatrudniania cudzoziemców przez agencje pracy tymczasowej również stała się przedmiotem zainteresowania ustawodawcy.

W art. 85a Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w celu wzmocnienia ochrony klientów agencji zatrudnienia, nałożono na agencje zatrudnienia, świadczące usługę z zakresu kierowania cudzoziemców do pracy do podmiotów prowadzących działalność w Polsce, obowiązek m.in.:

Znowelizowana ustawa o promocji zatrudnienia nakłada na agencję zatrudnienia obowiązek przedstawienia cudzoziemcowi, przed podpisaniem ww. umowy, jej pisemnego tłumaczenia na język dla niego zrozumiały oraz przekazania temu cudzoziemcowi egzemplarza zawartej umowy.

Agencja zatrudnienia jest ponadto zobowiązana do prowadzenia:

  1. wykazu podmiotów, do których są kierowani cudzoziemcy do zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
  2. wykazu cudzoziemców kierowanych do zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwzględnieniem m.in. danych podmiotu, do którego skierowano cudzoziemca do pracy.

Wskazujemy, że zmiany obowiązujących przepisów przedstawione w niniejszym artykule to nie jedyne zmiany, z jakimi od 1 czerwca 2017 r. liczyć się muszą wszystkie agencje pracy tymczasowej. W związku z nowymi obowiązkami i drastycznym wzrostem ograniczeń wprowadzonych przez nowe przepisy, agencje powinny przygotować się na znaczące utrudnienia w ich codziennym funkcjonowaniu, co warto przemyśleć już dziś, by wprowadzić rozwiązania, które pozwoliłyby na chociaż częściową redukcję kosztów ich przyszłej działalności.Może Cię zainteresować również:
Jak zarejestrować spółkę prawa handlowego w systemie S24?
Zmiany dla przedsiębiorców prowadzących działalność lombardową
Dokumentacja cen w transakcjach między podmiotami powiązanymi i skutki podatkowe jej braku

Kontakt z ekspertem
×

Jeśli potrzebujesz wsparcia ekspertów, wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Zobacz wszystkich ekspertów
pl   en