Poznań: + 48 61 22 23 997        Warszawa: + 48 22 506 52 42
Sommerrey & Partners Sommerrey & Partners
   Powrót do wszystkich artykułów

Wniosek o wyjawienie majątku dłużnika

W przypadku kiedy ujawniony w toku postępowania egzekucyjnego majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie całości należności wierzyciela, jednym ze sposobów na odzyskanie długu jest wniesienie przez wierzyciela do sądu wniosku o wyjawienie majątku dłużnika.

16 października 2013

W przypadku kiedy ujawniony w toku postępowania egzekucyjnego majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie całości należności wierzyciela, jednym ze sposobów na odzyskanie długu jest wniesienie przez wierzyciela do sądu wniosku o wyjawienie majątku dłużnika.

Wierzyciel może żądać wyjawienia majątku również przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego, jeżeli po uzyskaniu tytułu wykonawczego wezwał dłużnika do zapłaty należności, a dłużnik nie spełnił świadczenia oraz w przypadku, gdy wierzyciel uprawdopodobni, że nie uzyska w pełni zaspokojenia swojej należności ze znanego mu majątku dłużnika.

Wniosek o wyjawienie majątku składa się do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę dłużnika. Wniosek o wyjawienie majątku podlega stałej opłacie sądowej w kwocie 40 złotych. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające bezskuteczność egzekucji, a w przypadku składania wniosku przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego należy do wniosku dołączyć tytuł egzekucyjny oraz wezwanie do zapłaty wraz z potwierdzeniem odbioru.

Na rozprawie sądowej następuje odebranie od dłużnika przyrzeczenia co do prawdziwości udzielonych informacji, ponadto dłużnik składa pisemny wykaz majątku ze wskazaniem posiadanych rzeczy i miejsca, gdzie one się znajdują. Dodatkowo wierzyciel ma możliwość rozpytania dłużnika, co do posiadanych przez niego składników majątku, w szczególności środków utrzymania, miejsca zamieszkania i tytułu prawnego do lokalu, otrzymanych darowizn, posiadanych wierzytelności oraz oszczędności. Co ważne, w toku przesłuchania dłużnika, wierzyciel ma możliwość ustalenia, czy dłużnik dokonał zbycia posiadanego majątku jeszcze przed wszczęciem egzekucji, co może umożliwić wierzycielowi doprowadzenie do sądowego uznania takiej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego i w przyszłości pozwoli mu prowadzić egzekucje ze zbytego przez dłużnika majątku.

W przypadku kiedy dłużnik bez usprawiedliwionej przyczyny nie stawi się do sądu albo stawiwszy się nie złoży wykazu posiadanego majątku lub odmówi odpowiedzi na zadane mu pytanie albo odmówi złożenia przyrzeczenia, sąd może skazać go na grzywnę lub nakazać przymusowe doprowadzenie przez Policje oraz może zastosować wobec niego areszt nieprzekraczający miesiąca.Może Cię zainteresować również:
Zmiany w przepisach dotyczących podpisów elektronicznych
Ułatwienia podatkowe w związku z epidemią
Ulga mieszkaniowa. Nowe terminy, nowe możliwości

Kontakt z ekspertem
×

Jeśli potrzebujesz wsparcia ekspertów, wypełnij poniższy formularz kontaktowy

Zobacz wszystkich ekspertów
pl   en